Stavební deník

Evidence, zadávání a úprava stavebních deníků k vašim projektům. Veškerá data jsou uložena v aplikaci a můžete je spravovat odkudkoliv.

Stavební deník je rozdělen následovně:

 • Generální část
 • Realizační a dodavatelskou část

Oba díly jsou propojené a data se přenášejí z části realizační do části generální.

Založení nového stavebního deníku

Stavební deník je možné zavést dvojím způsobem:

 1. Při zakládání Projektu můžete současně založit Stavební deník. Provedete tak zaškrtnutím “Vytvořit stavební deník”.
 2. V hlavním menu klikněte na “Stavební deník – Přehled deníků” a v levé horní části obrazovky zmáčkněte tlačítko Vytvořit nový deník.

Vytvořit stavební deník

Vyplnění údajů stavebního deníku

V zobrazeném formuláři "Základní informace“ doplňte následující pole:

 • Název nového deníku
 • Firma zodpovědná za projekt

Základní údaje stavebního deníku

V části formuláře Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace doplňte:

 • Projekt výběrem z roletového menu projektů

Poznámka: Pokud se vám nenabízí žádný vhodný projekt, stiskněte tlačítko Vytvořit nový projekt. Systém otevře novou stránku s formulářem nového projektu.

 • Úsek - např. parcela
 • Okres
 • Obec
 • Místo - např. adresa

Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace

V zobrazeném formuláři “Zúčastněné strany“ doplňte jednotlivé subjekty. Uvedená pole jsou textová. Uvádějte identifikační údaje společnosti dle obchodního rejstříku. Tyto údaje se následně propíší do stavebního deníku. 

 • Klient
 • Technický dozor stálý
 • Technický dozor občasný
 • Autorský dozor
 • Generální dodavatel
 • Dodavatel stavební části
 • Dodavatel technologické části
 • Subdodavatelé
 • Hlavní stavbyvedoucí
 • Stavbyvedoucí
 • Generální projektant
 • Odpovědný projektant

Dokončete stisknutím tlačítka Uložit.

Změna záznamu Stavebního deníku

Ve vlastnostech záznamu je možné upravit či doplnit dříve zadané údaje.

 1. Přejděte do agendy “Stavební deník – Přehled deníků”.
 2. Klikněte na tlačítko “Upravit Upravit v řádku vybraného záznamu, který chcete upravit.
 3. Upravte požadované údaje.
 4. Dokončete stisknutím tlačítka Uložit.

Odstranění záznamu stavebního deníku

V ojedinělých případech je potřeba nesprávně založený záznam odmazat. Upozorňujeme, že tento krok je nevratný.

 1. Přejděte do agendy “Stavební deník – Přehled deníků”.
 2. Klikněte na tlačítko "Odstranit Odstranit" v řádku vybraného záznamu, který chcete odstranit.
 3. Potvrďte kontrolní hlášení systému.

Tisk stavebního deníku

Agenda "Stavební deník" umožňuje tisk kompletního deníku, formou exportu dat ve formátu PDF. Tisk je rozdělen podle zúčastněných stran.

 • První tlačítko tisku exportuje data a informace stavební deník pro vaši společnost.
 • Druhé tlačítko tisku exportuje generální stavební deník pro potřeby klienta.

Tisk stavebního deníku


Denní záznamy

Agenda pro vedení denních záznamů na stavbě.

Denní záznamy primárně vznikají prostřednictvím mobilní aplikace. Při přihlášení zaměstnance do mobilní aplikace, resp. záznamu příchodu zaměstnance na stavbu, se data synchronizují s ERP systémem. Automaticky vytvořené záznamy je vhodné zkontrolovat v ERP systému.

Pozor: Není-li zaměstnanec připojen na internet, pak se data odešlou při prvním přihlášení na internet.

Pracovní přestávka se zadává prostřednictvím mobilní aplikace. Přestávka do systému převede také informaci z GPS.

Přehled denních záznamů je doplněn grafickou značkou:

 • Nevyplněný záznam – záznam načtený z mobilní aplikace, je potřeba doplnit informacemi v ERP systému
 • Nepodepsaný investorem – záznam není podepsán investorem, uživatelem z investorského přístupu

Nevyplněný a vyplněný denní záznam

Založení denního záznamu ručně

V situaci, kdy není pořízen záznam z mobilní aplikace, je možné jej zpracovat ručně.

 1. V otevřené agendě “Stavební deník – Denní záznamy” stiskněte tlačítko Přidat záznam.
 2. V poli Stavební deník přiřaďte výběrem z nabídky stavební deník projektu.
 3. Stiskněte tlačítko Uložit a pokračujte zadáním dalších údajů.

Zápis informací denního záznamu

 1. Záznamy pořizujte do záložek označených vaším uživatelským jménem. Ta reprezentuje vaší “kopii“ deníku. Hodnoty a záznamy z vaší stránky deníku se přenáší do investorského záznamu pomocí tlačítka Přidat do společného záznamu.
 2. Po dokončení zápisu záznam podepište.

Záložky záznamu

Části denního záznamu

Úprava záznamu

Zaměřte podle data řádek, jehož záznam chcete zapsat, doplnit či jinak upravit a stiskněte tlačítko “Upravit záznam Upravit záznam.

Záložka Počasí

Zde se zaznamenávají informace o počasí ze stavby. Meteorologická data jsou načítána z webového prostředí podle GPS lokace vašeho projektu.

 1. V pravé části formuláře rozklikněte záložku “Počasí”.
 2. Otevřete záložku s vaším jménem, reprezentuje vaši kopii deníku. Stiskněte tlačítko Načíst údaje.
 3. Ve výběru zvolte čas (hodinový interval), jehož hodnoty budou načteny. Je možné označit více časových intervalů (např. 7:00 a 14:00 hod.).
 4. V textovém editoru doplňte záznam o počasí dle potřeby.
 5. Pro přenesení údajů do záložky "Společní" stiskněte tlačítko Přidat do společného záznamu.
 6. Rozpracovaný záznam uložte stisknutím tlačítka Uložit.

Záložka Osoby na staveništi

Zde se zaznamenávají informace o přítomných osobách na stavbě. Data se převádějí z docházky zadávané zaměstnanci v mobilní aplikaci. Tato část záznamu je povinná.

 1. V pravé části formuláře rozklikněte záložku “Osoby na staveništi”. Kliknutím otevřete záložku s vaším jménem.
 2. Stiskněte tlačítko Načíst údaje. Zaměstnanci přihlášení pomocí mobilní aplikace jsou již vybráni. Ve výběru označte jména jednotlivých zaměstnanců a stiskněte tlačítko Vložit.
 3. Pracovní doba se vyplní podle docházky zadané v mobilní aplikaci. Dále záznamy upravte ručně podle potřeby.
 4. Přenos informace do klientského deníku proveďte stisknutím tlačítka Přidat do společného záznamu.

Poznámka: Rozpracovaný záznam je možné průběžně ukládat stisknutím tlačítka Uložit. Ručně se do záznamů doplňují ty osoby, které např. vykonávají plánované zkoušky, kontroly a další.

Záložka Mechanizace

 1. V pravé části formuláře rozklikněte záložku “Mechanizace”. Kliknutím otevřete záložku s vaším jménem.
 2. V textovém editoru doplňte zápisem veškerou mechanizaci, která byla na staveništi v uvedený den používána.
 3. Přenos informace do investorského deníku proveďte stisknutím tlačítka Přidat do společného záznamu.
 4. Rozpracovaný záznam je možné průběžně ukládat stisknutím tlačítka Uložit.

Záložka Materiály, výrobky a technologické dodávky

Do této záložky se uvádějí veškeré dodávky materiálového zajištění stavby.

 1. V pravé části formuláře rozklikněte záložku “Materiály, výrobky a technologické dodávky”. Kliknutím otevřete záložku s vaším jménem a zadejte ručním zápisem potřebné hodnoty.
 2. Přenos informaci do investorského deníku proveďte stisknutím tlačítka Přidat do společného záznamu.
 3. Faktury či dodací listy v elektronické podobě je možné připojit v záložce “Přílohy”.
 4. Rozpracovaný záznam je možné průběžně ukládat stisknutím tlačítka Uložit.

Záložka Provedené práce

Do této záložky se uvádějí veškeré informace o provedených pracích.

 1. V pravé části formuláře rozklikněte záložku “Provedené práce”. Kliknutím otevřete záložku s vaším jménem a zapište prováděné práce.
 2. Přenos informaci do investorského deníku proveďte stisknutím tlačítka Přidat do společného záznamu.
 3. Rozpracovaný záznam je možné průběžně ukládat stisknutím tlačítka Uložit.

Záložka Další záznamy

V této záložce je prostor pro zápis dalších libovolných informací zúčastněných osob. Postup zápisu je totožný jako předešlé zápisy.

Záložka Přílohy

Tato sekce denního záznamu slouží pro vkládání fotografií a dokumentů. Pokud má klient nastaven přístup, může také přidávat přílohy k dennímu záznamu.

 1. V pravé části formuláře rozklikněte lištu “Přílohy”.
 2. Kliknutím na tlačítko Vybrat dokumenty se zobrazí již dostupné dokumenty pro vložení k tomuto projektu. Označte v tabulce dokumenty, které mají být připojeny.
 3. Do přílohy můžete také vložit nové dokumenty kliknutím na tlačítko Přidat dokument. Tímto krokem otevřete agendu “Projekty – Dokumenty", kde můžete dokument se všemi náležitostmi založit.
 4. Vložení fotografií proveďte pomocí funkce Vybrat fotografie. Označte snímky pro vložení a potvrďte stisknutím tlačítka Vložit. Fotografie je možné pořídit z mobilní aplikace. Ta se automaticky spáruje s projektem.
 5. Do přílohy můžete také vložit nové dokumenty kliknutím na tlačítko Přidat fotografie. Tímto krokem otevřete agendu “Projekty – Dokumenty", kde můžete dokument se všemi náležitostmi založit
 6. Přenos informaci do investorského deníku proveďte stisknutím tlačítka Přidat do společného záznamu.
 7. Rozpracovaný záznam je možné průběžně ukládat stisknutím tlačítka Uložit.

Záložka Klient

Záložka umožňuje záznam a výměnu poznámek s investorem.

 1. V pravé části formuláře rozbalte záložku “Klient”.
 2. Zapište poznámku v textovém editoru.
 3. Uložte stisknutím tlačítka Uložit.

Změna a doplnění dříve vytvořeného záznamu

V agendě "Stavební deník / Denní záznamy" se nachází seznam jednotlivých denních záznamů, kde můžete otevřít záznam a upravit jej.

Denní záznam

 1. Zaměřte v seznamu denních záznamů podle data řádek, který chcete upravit a doplnit.
 2. Stiskněte tlačítko “Upravit záznam Upravit záznam.
 3. Přejděte do záložky, kde chcete data upravit.
 4. Provedené změny uložte stisknutím tlačítka Uložit a zavřít.

Stav denního záznamu: Nevyplněný

Záznam je ve stavu "Nevyplněný", pokud nemá vyplněný záznam v záložce "Osoby na staveništi". Označení záznamu jako "Vyplněný" provedete v agendě "Stavební deník / Denní záznamy" kliknutím na modré tlačítko Nevyplněný.

Zamčení zpracovaného záznamu

V agendě "Stavební deník / Denní záznamy" výchozí nastavení denního záznamu je stav "Odemčený Odemknout". Po podpisu klientem je vhodné záznam "Uzamknout Uzamknout".

Podepsání denního záznamu

Zápis denního záznamu je potřeba podepsat. Podpis proveďte v příslušném podpisovém poli. Více informací o elektronických podpisech a podepisování stavebního deníku najdete v kategorii Podpisy.

Podpis denního záznamu

Tisk záznamu

Tisk záznamu probíhá formou exportu dat ve formátu PDF do složky ve vašem počítači. Záznam deníku se tiskne/exportuje buď za jednotlivé dny, nebo můžete vytisknout všechny dosavadní záznamy deníku.

Tisk denního záznamu

Kompletní obsah stavebního deníku si vytisknete v agendě "Stavební deník / Denní záznamy". Při exportu dat volíte mezi:

 • výstupem pro vaši společnost - Tisknout záznam (Váš obsah)
 • výstupem pro investora - Tisknout záznam
 • výstupem ostatních uživatelů (pokud máte příslušná práva) - Tisknout ostatní

Tip: Generujte si deník po jednotlivých měsících nebo týdnech. Nastavení časového intervalu provedete v polích ”Od-Do” v hlavním přehledu "Stavební deník / Denní záznamy".

Filtr dle datumu

Pro tisk uvnitř denního záznamu stiskněte tlačítko “Tisknout záznam (Váš obsah)”, “Tisknout záznam” nebo "Tisknout ostatní".

Tisk uvnitr denního záznamu


Jak na podpisy v elektronickém stavebním deníku

Když stavaři přejdou na elektronický stavební deník, tak se nás občas ptají:

„Je v pořádku, když záznamy v deníku podepisuje stavbyvedoucí elektronicky? Není k tomu potřeba certifikovaný elektronický podpis?”

V pořádku to je a certifikovaný podpis potřeba není. Podrobnosti a vysvětlení od právních specialistů najdete v článku.

Jak podepsat elektronický stavební deník

Jakmile stavbyvedoucí vyplní denní záznam v elektronickém stavebním deníku, stvrdí svůj zápis podpisem. Ve Stavariu pro tyto účely najdete formulář v levé části elektronického deníku.

Podpis stavebního deníku

Dotyčný jednoduše „nakreslí” podpis kurzorem nebo prstem, pokud je zrovna na zařízení s dotykovou obrazovkou. Tím se záznam považuje za podepsaný a stavbyvedoucí ručí za pravdivost informací.

Stejně to funguje i na straně investora. Jakmile si záznamy v deníku prohlédne, odsouhlasí je elektronicky svým podpisem.

Prostý elektronický podpis nebo Certifikovaný elektronický podpis

Tento jednoduchý způsob elektronického podepisování označuje česká legislativa jako prostý elektronický podpis. Podpis jednoduše nakreslíte v digitálním rozhraní, odešlete a je hotovo.

Složitější způsob, se kterým se setkáte například při elektronické komunikaci s úřady, se nazývá certifikovaný elektronický podpis. Při něm k podepisovanému dokumentu připojíte svůj unikátní podpisový klíč, pomocí kterého lze ověřit, že jste dokument skutečně podepsali vy. Podpisový klíč i certifikát vám musí vydat certifikační autorita a celý proces je výrazně složitější než u prostého elektronického podpisu.

Mezi stavaři kolují mýty o tom, že elektronický stavební deník musí oprávněné osoby podepisovat certifikovaným podpisem, a že prostý podpis nestačí. Podle advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., se kterou jsme téma konzultovali, jsou požadavky na podpisy v elektronickém stavebním deníku následující:

"Obecně závazné právní předpisy umožňují vést stavební deník plně elektronicky.”

"Všechny oprávněné osoby provádějící na stavbě zápisy do stavebního deníku musí být tzv. vlastníky elektronického podpisu, jimž aplikace musí umožnit tyto zápisy elektronicky podepisovat.”

"Veškeré zápisy do stavebního deníku lze učinit elektronicky včetně nezbytné úrovně elektronického podpisu, a to v drtivé většině případů s tzv. prostým elektronickým podpisem. Jen v ojedinělých případech je nezbytné proces zápisu doplnit o další krok.”

Přeloženo pro nás stavaře: Ve Stavariu i v jiných elektronických stavebních denících si proto v naprosté většině případů vystačíte s prostým elektronickým podpisem.

Podpisy od správního dozoru a podpisy s razítkem

Podle advokátů z HAVEL & PARTNERS s.r.o. ale existují výjimečné případy, kdy je proces zápisu složitější, a to podle toho, kdo zápis v deníku podepisuje. Shrneme vám tedy všechny situace, které mohou z hlediska platnosti elektronického podpisu nastat.

 1. Deník podepisují osoby nevykonávající správní dozor a nepodléhající zvláštním právním předpisům. Do této situace spadá naprostá většina záznamů. Pokud deník podepisují stavbyvedoucí, stavebníci, investoři nebo technický dozor, stačí jim prostý elektronický podpis, který umožňuje Stavario.
 2. Deník podepisují osoby vykonávající správní dozor dle zvláštních předpisů, které k podpisu nepřipojují otisk razítka. V tomto případě jde například o zaměstnance státní správy. Podle advokátů z HAVEL & PARTNERS s.r.o. musí tito lidé svůj zápis podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem. To není v elektronických stavebních denících možné, ale Stavario nabízí alternativní cestu:
  Dotyčný provede zápis v papírově podobě, vy požádáte autorizovanou konverzi dokumentu do elektronické podoby (například v pobočce Czech POINT) a tu potom vložíte do Stavaria, nebo dotyčný zápis provede elektronicky na vlastním zařízení s kvalifikovaným elektronickým podpisem, dokument vám předá a vy ho vložíte do Stavaria.
 3. Deník podepisují autorizované osoby podle autorizačního zákona, které k podpisu připojují otisk razítka. Tato situace nastane, když zápis do deníku provádí například zaměstnanec České komory autorizovaných inženýrů a techniků – tedy autorizovaný specialista, který musí svůj záznam opatřit vlastnoručním podpisem a razítkem se státním znakem. Podle advokátů z HAVEL & PARTNERS s.r.o. musí zatím v těchto situacích stavbyvedoucí požádat o autorizovanou elektronickou konverzi dokumentu (například na pobočce Czech POINT), kterou následně vloží do aplikace. Od 1. července 2023 ale budou moci autorizované osoby jednat plně elektronicky, takže bude proces jednodušší.

Elektronické podpisy ve Stavariu

Advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o. jsme požádali o posouzení, zda je Stavario vhodným řešením pro vedení elektronického stavebního deníku včetně podpisů. A složité legislativní podmínky splnila aplikace na jedničku:

"Aplikace je vhodným řešením pro takové vedení stavebního deníku v elektronické podobě a splňuje základní obsahové předpoklady dle obecně závazných právních předpisů.”

Advokáti zmiňují také nový stavební zákon, který s elektronickými stavebními deníky počítá a digitalizaci ve stavebnictví usnadní:

"Připravované právní předpisy, zejména nový stavební zákon, zachovají možnost vést stavební deník plně elektronicky a dále pravděpodobně prohloubí a usnadní digitalizaci stavebnictví.”