Úkoly

Evidence úkolů zadávaných všemi účastníky procesu výstavby. Úkoly mohou vznikat přímo na stavbě prostřednictvím mobilní aplikace nebo také z webového rozhraní (ERP).

Přehled úkolů

Umožňuje zadávání nových úkolů, zobrazuje příchozí úkoly z mobilní aplikace a poskytuje prostor pro správu úkolů. Úkoly jsou rozdělovány na jednotlivé uživatele – řešitele. Můžete mít okamžitý přehled o tom, kdo řeší na vybraném projektu jednotlivé úkoly. Jednotlivé záznamy úkolů jsou doplněny o chat, ve které se zobrazují veškeré komentáře zapojených účastníků. Součástí záznamu úkolu je také obrazová dokumentace.

Záznam úkolu je rozdělen do několika záložek, podle vlastností informací na kartách.

První informace o úkolech jsou dostupné na nástěnce aplikace. K detailu úkolu se nejrychleji dostanete kliknutím na úkol. Zaměstnanci vidí svoje úkoly, resp. Úkoly, ke kterým jsou přiřazeni. V mobilní aplikaci je možné zobrazit všechny úkoly anebo zapnout filtr a zobrazit pouze “Moje úkoly“.

Barevně jsme rozdělili původ úkolů:

Původ úkolů

Stavy a řešení úkolu v systému:

 • Nový
 • Řeší se
 • Vyřešeno

Zadávání úkolů se předpokládá zejména z prostředí stavby a zaměstnanci je zadávají z mobilní aplikace. Takový záznam se synchronizuje do ERP aplikace se staven “Nový”. Pokud uživatel na stavbě v aplikaci nastaví, že je úkol “Rozdělaný”, pak se v ERP systému zobrazuje ve stav “Řeší se”.

Další editaci pořízených záznamů provádějte v ERP systému v prohlížeči.

Veškeré změny, opravy a doplnění jsou evidovány na záložce LOG změn. Přístup k těmto informacím má administrátor aplikace. Je umožněna také korekce nesprávně zadaných údajů z aplikace, například pokud zaměstnanec nepopíše úkol dostatečně nebo jej přiřadí k nesprávnému projektu.

Pozor: Pokud není založen projekt nemůžete zadávat úkoly zaměstnancům, protože je neuvidí.


Vytvoření úkolu a chat

Postup založení nového úkolu z mobilní aplikace

 1. Přihlaste se do mobilní aplikace pomocí vašich přihlašovacích údajů.
 2. Klikněte na menu a v něm vyberte “Úkoly”.

Mobilní aplikace - úkoly

 1. Zde vidíte přehled všech úkolů, ke kterým máte přístup. Klikněte na “Vytvořit nový úkol”.

Vytvořit nový úkol

 1. Vyberte, ke kterému projektu chcete úkol přiřadit.

Přiřazení úkolu k projektu

Vyplnění údajů úkolu

 1. Vyplňte tyto údaje:
  • “Jméno úkolu*” - toto pole je povinné
  • “Vaše zpráva” - zpráva, která začne konverzaci k danému úkolu a ve webovém rozhraní bude vidět jako “Prvotní popis úkolu”
  • “Přiřadit osobě (vyberte)” - přiřadí správu úkolu uživateli, toto pole je povinné
  • “Uzávěrka” - zadejte datum a čas, kdy má být úkol dokončen
 2. Úkol vytvoříte stiskem tlačítka “Dokončit”.
 3. Aplikace vás přesune do detailu úkolu, kde můžete s ostatními komunikovat a posílat fotky.

Chat úkolu

 1. Fotku pošlete pomocí ikony fotoaparátu v pravém dolním rohu obrazovky.

Postup založení úkolu z webového rozhraní (ERP)

 1. V agendě “Úkoly / Přehled úkolů” klikněte na tlačítko Přidat záznam.
 2. V záložce “Základní informace” vyplňte tyto údaje:
  • “Stav” - automaticky se při založení nastaví na “Nový”
  • “Úkol” - stručný nadpis úkolu
  • “Prvotní popis” - obsahuje textový popis úkolu zadaného v mobilní aplikaci, v mobilní aplikaci je pole označeno jako “Vaše zpráva”
  • “Projekt” - zde úkol navážete ke konkrétnímu projektu
  • “Evidence majetku” - umožňuje propojit úkol s konkrétní položkou majetku, např. Úkol na mimořádný servis stroje
  • “Zadal zaměstnanec” - jméno autora úkolu
  • “Zadal klient” - uvádí zástupce klienta, který tento záznam zpracoval
  • “Datum zadání” -
  • “Termín” - převzatý termín dokončení z mobilní aplikace
  • “Od uživatele” -
  • “Pro uživatele” -
 3. V záložce “Přílohy” vidíte soubory a fotky nahrané k úkolu. Při založení úkolu bude záložka prázdná. Přílohy můžete vkládat pomocí chatovacího okna, resp. pomocí tlačítka “Zvolit soubory”.
 4. V záložce “Zaměstnanci” vyberte zaměstnance, pro které má být úkol přiřazen.
 5. V záložce “Klienti” vyberte klienty, pro které bude úkol viditelný a boudou se moci k němu vyjadřovat.
 6. Dokončete kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít.

Principy používání chatovacího okna

Chatovací okno zobrazuje komunikaci při řešení úkolu. Chat umožňuje nastavit distribuci zpráv řešeného úkolu vybraným zaměstnancům anebo zástupci klienta. Výběr oslovených zaměstnanců a zástupců klienta provedete na dalších záložkách úkolu.

 1. V agendě “Úkoly / Přehled úkolů” otevřete záznam, k němuž chcete doplnit textovou poznámku.
 2. V otevřeném záznamu úkolu vyplňte do okna chatu svoje poznámky.
 3. Volbu adresátů zprávy proveďte kliknutím na tlačítko s označením “Zaměstnanec” nebo “Klient”. Můžete označit oba příjemce.

Okna chatu

 1. Připojte případně přílohu výběrem z vašeho počítače.
 2. Dokončete stisknutím tlačítka Odeslat.
 3. V chatovacím okně se barevně zvýrazní pole adresátů zprávy. Vloženou zprávu je možné ještě editovat po stisknutí tlačítka “Úprava zprávy Úprava zprávy.
 4. Aby se zpráva zobrazila zástupcům Klienta je potřeba přejít do “Úprava zprávy Úprava zprávy . Rozbalte blok nastavení ”Zobrazit zprávu klientům” a označte zatržením ty osoby, jimž má informace přijít.
 5. V bloku nastavení “Zobrazit zprávu zaměstnancům” označte ty osoby, jimž se má zpráva zobrazit.

Toto nastavení je potřeba provést jen jednou.Od tohoto okamžiku budou zprávy odesílány všem označeným osobám. V případě, že chcete nějakého adresáta upravit, opět otevřete nastavení zpráv.

Příklad

V prostředí mobilní aplikace vznikne úkol a je synchronizován do prostředí ERP systému. Zaměstnanec při zadávání vyplní textově popis úkolu. Tento popis se zobrazí v chatu úkolu v části "Zaměstnanec“.

Pro odpověď všem účastníkům zapněte odeslání zprávy pomocí tlačítka Zaměstnanec, Klient, tak jak je uvedeno na ilustrativním obrázku.

Chat

Odeslaná zpráva se poté v chatovacím okně zobrazí ve všech třech panelech. Současně je odeslána jak do mobilní aplikace příslušnému zaměstnanci, tak do rozhraní klienta.

Panely chatu

Nastavení řešitele Úkolu

 1. V otevřeném úkolu zobrazte záložku “Zaměstnanci”.
 2. Označte příslušného zaměstnance.
 3. V roletové nabídce nastavte stav úkolu na “Řeší se”.
 4. Dokončete stisknutím tlačítka Uložit a zavřít.

Poznámka

Ačkoliv je možné označit více záznamů, doporučujeme označovat vždy pouze jednu osobu.Tento zaměstnanec dostane informaci o úkolu prostřednictvím mobilní aplikace.

Změna Stavu úkolu

Rychlé nastavení úkolu jako “Vyřešeného” můžete provést z přehledu úkolů v rozhraní ERP. Změřte řádek na vybraný úkol. V prvním sloupci vyberte z roletové nabídky nový stav.

Úkoly s pravidelným opakováním

Úkoly můžete také zadávat s pravidelným opakováním na denní až několikaroční bázi. Podíváme se tedy, jak založit takový úkol.

 1. V agendě “Úkoly / Přehled úkolů” klikněte na tlačítko “Příkazy pravidelného opakování”.
 2. V této agendě “Úkoly / Příkazy pravidelného opakování” klikněte na tlačítko “Přidat příkaz pravidelného opakování”.
 3. Vyplňte tyto údaje
  • “Aktivní” - volba, zda má být pravidelný úkol ihned aktivní
  • “Interval opakování” - zvolte interval, po kterém se bude úkol opakovat
  • “Úkol” - zde vyplňte textové zadání pravidelného úkolu
  • “Projekt” - výběrem z roletového menu provedete přiřazení k určitému projektu, přiřazení k projektu není povinné, jedná-li se například o úkol obecně platný
  • “Evidence majetku” - propojení pravidelného úkolu s konkrétním majetkem, takto můžete zadat například pravidelnou údržbu či čištění nástrojů
  • “Pro uživatele (na nástěnku)” - zde zvolte uživatele aplikace, jemuž se této úkol zobrazí na nástěnce ERP
  • “Počáteční datum” - datum zahájení opakování úkolu
 4. Přejděte na záložku “Zaměstnanci” a označte zaměstnance společnosti odpovědné za provedení úkolu.
 5. Dokončete kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít.

Změna pravidelného úkolu

V otevřené agendě “Úkoly / Přehled úkolů” stiskněte tlačítko “Příkazy pravidelného opakování” a pokračujte:

 1. Na seznamu pravidelných příkazů stiskněte tlačítko “Upravit záznam Upravit záznam.
 2. V zobrazeném formuláři na záložce “Základní informace” proveďte potřebné změny. Pro dočasné pozastavení opakování úkolu nastavte “Aktivní” - “Ne”.
 3. Dokončete stisknutím tlačítka Uložit a zavřít.

Provedené změny v záznamech se synchronizují s mobilní aplikací, jakmile je dostupné internetové připojení.

Nastavení práv a přístupů pro úkoly

V agendě “Nastavení / Uživatelé” klikněte na tlačítko “Uživatelské role”. V seznamu rolí upravte příslušnou roli do té míry tak, že v části “Úkoly” označte nebo zrušte volby u funkcí, které jednotlivým rolím chcete umožnit či zakázat.